Regulamin sklepu internetowego no-moto.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy NO-MOTO działający pod adresem www.no-moto.pl, obsługuje Dorota Figiel, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą NO-MOTO Dorota Figiel, Balladyny 16/10 20-601 Lublin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7123450388, REGON 524557487.
 2. Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego” określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.no-moto.pl, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego www.no-moto.pl zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.no-moto.pl powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Każdy Klient korzystający ze sklepu www.no-moto.pl zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
II. DEFINICJE

Wyrazy lub zwroty pisane w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

 1. Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;
 3. Klient – użytkownik Sklepu Internetowego www.no-moto.pl, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą;
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcia umowy sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 7. Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”;
 8. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.no-moto.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 9. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NO-MOTO Dorota Figiel, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7123450388,
 10. Strona Internetowa Sklepu – www.no-moto.pl;
 11. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży na odległość Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
III. WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.
 2. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
IV. TOWARY
 1. Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Towary sprzedawane w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od Towarów, które są prezentowane na zdjęciach.
 3. Towarów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Opisy Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (informację handlową), a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i o cechach określonych w opisie Towaru.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Sklep realizuje Zamówienia złożone w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 17 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Klient:
  • wybiera Towar, którym jest zainteresowany, a następnie klika przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” znajdujący się pod danym Towarem;
  • przechodzi do „KOSZYKA” , który znajduje się w prawnym górnym rogu Strony Internetowej Sklepu;
  • wybiera sposób dostawy;
  • przechodzi do „KASY”, a następnie wypełnia Formularz Zamówienia poprzez wpisanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury sprzedaży;
  • potwierdza sposób dostawy oraz formę płatności;
  • wybiera przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia Zamówienia  jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
VI. CENA TOWARÓW
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy.
 2. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie cena za Towar oraz koszty dostawy Towaru.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
VII. SPOSÓB PŁATNOŚCI
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne (obsługiwane przez Przelewy24)
 1. Projekt jest przygotowany po zaksięgowaniu płatności. W przypadku braku zaksięgowania płatności w ciągu 3 dni roboczych, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
VIII. WYSYŁKA I DOSTAWA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad.
 2. Sposób dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia przez sklep wynosi:
  – czas na wykonanie projektu – maksymalnie 10 dni roboczych od otrzymania płatności
  – czas na wysyłkę okleiny – około 5 dni roboczych od akceptacji projektu
 4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 5. Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane na terenie Polski za pośrednictwem kuriera DPD, a na terenie krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
IX. REKLAMACJA TOWARU
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia
 3. Reklamacja:
  Staramy się jak najdokładniej spełniać wymogi stawiane nam przez klientów.
  Wcześniejsza akceptacja zamówionego projektu powoduje brak możliwości uznania reklamacji dotyczących błędów graficznych (układ graficzny, układ tekstowy, kolorystyka – może odbiegać od kolorystyki wyświetlanej na monitorze, ekranie itp.)
  Reklamacja jest uznawana w przypadku wad materiału bądź błędów poligraficznych popełnionych z naszej winy.
  Aby ją złożyć należy przesłać do nas na email info@no-moto.com opis wady wraz ze zdjęciami.
 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania. O ewentualnych brakach Reklamacji Klient zostanie powiadomiony niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem zostaną przesłane Klientowi informacje, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację pocztą elektroniczną.
 6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na adres siedziby Sprzedawcy i na koszt Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 8. Informujemy jednocześnie, iż Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 9. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt.
X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Każdy projekt oraz wydruk okleiny jest wykonywany pod klienta (personalizowany) w związku z czym Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady Towarów.
XI. DANE OSOBOWE
 1. Regulacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 3. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania Zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich lub usunięcia, o czym jest mowa w Polityce Prywatności.
 5. Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji Zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w Polityce prywatności.
XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Sklepie.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu, należy go interpretować w taki sposób, aby jego wykładnia była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ZAMÓWIENIA

Pliki graficzne należy przesyłać mailem na adres: info@no-moto.com w formatach: PDS, AI, PDF, PNG, JPG w rozdzielczości min. 800×800.

 1. Po otrzymaniu potrzebnych materiałów oraz płatności, przystępujemy do realizacji projektu.
 2. Wszystkie logotypy, znaki firmowe i handlowe użyte na naszych stronach są jedynie w celach informacyjnych. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że Kupujący / Zleceniodawca usługi posiada pełne prawo do zlecenia wykonania danego znaku firmowego, logotypu, znaku handlowego przedstawionego w opisie.
 3. Czas oczekiwania na projekt to maksymalnie 10 dni roboczych (liczony od zaksięgowania wpłaty). W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na projekt z powodu dużej ilości zamówień – klient zostanie od razu poinformowany mailowo lub telefonicznie.
 4. Otrzymany gotowy projekt, należy sprawdzić pod względem pasujących elementów oraz zgodności z zamówieniem podanym w formularzu. Po akceptacji projektu należy wysłać e-mail potwierdzający.
 5. Po akceptacji projektu przystępujemy do realizacji zamówienia. Czas realizacji wynosi ok. 5 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności.
 6. Towar wysyłamy za pośrednictwem kuriera DPD.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub komplikacji wynikających z przyczyn losowych – zostaną Państwo od razu poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Przystąpienie do transakcji oznacza automatyczne zaakceptowanie powyższego regulaminu.

arabic sex video ganstavideos.net www.xnxx.ckm
chudai ki vidio hamsterporn.mobi blue film dekha
malayalam x viedo fuckster.mobi xxx www df
ffix hentai hentaigallery.org chrismas hentai
porn muvi bdsmporntrends.com xhamseter
سكس حيوانات متحرك pornlyric.com كس امهات
sex vedios malayalam momporntrends.com very hot song
سكس عربى thepornoexperience.com كس ممتع
hahri's lumpy star areahentai.com zelda breath of the wild hentai
ho dkd; hoji porno-gratos.org دردشة سكس عربي
on linesbi xbeegporn.mobi indean xnxx video
سكس سحاق ام وبنتها 3gpjizz.info محارم بلدى
celeste cortesi miss universe philippines iwantmoreteleserye.com mmk scarlet woman full episode
la vida lena january 5 2022 teleseryeone.com happy together gma
s;s lphvl alteporno.com نيك اوي